[id]

Protokoll ja materjalid

„RAHVASTIKU TERVISE ARENGUKAVA 2009–2020“ JUHTKOMITEE Elektrooniline koosolek

Vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 33 lõike 4 punktile 4 valdkondlik komisjon avaldab arvamust toetuse andmise tingimustes nimetatud toetuse andmise eesmärgi, toetuse taotlejate ja lõppsaajate sihtgruppide, toetatavate tegevuste ning projektide valikukriteeriumide ja -metoodika kohta.

Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee täidab valdkondliku komisjoni ülesandeid kahe meetme osas ehk kaasvastutab meetme 2.3 „Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varajase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse arendamine ja rakendamine“ ja 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“

Seoses sellega saadame teile arvamuse avaldamiseks perioodi 2014–2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2. „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ määruse eelnõu koos lisade ja seletuskirjaga.

Lisatud Tervise- ja tööministri määruse „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ eelnõu järgmised dokumendid:

  1. Määruse eelnõu
  2. Määruse eelnõu seletuskiri
  3. Määruse eelnõu lisa 1 (Taotluse vorm investeeringute kava koostamiseks)
  4. Määruse eelnõu lisa 2(Hindamislehe vorm)
  5. Määruse eelnõu lisa 3 (Toetuse taotluse vorm)
  6. Määruse eelnõu lisa 4 (Seirearuande vorm)
  7. Määruse eelnõu lisa 5 (Toetuse maksimaalsed summad)

 Palume teie arvamusi antud dokumentidele hiljemalt 11. juunil 2015 kl 17.00-ks e-posti aadressidele: Eleri.Lapp@sm.ee ja Maie.Nogelainen@sm.ee.

 

Print Friendly, PDF & Email