[id]

Protokoll

Päevakord

 1. Ettekanne DRG teemal- Urmas Siigur
 2. Haigekassa teemad/ Kollektiivlepingu läbirääkimised 2014- Urmas Sule
 3. Hea Tahte Leppe koosolek- Urmas Sule
 4. Hiiumaa Haigla liikmelisus- Urmas Sule
 5. Arstide töö-, valve- ja puhkeaja korraldus
 6. Immuniseerimispassi arendamise töörühm- Kalev Karu
 7. Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhendi projekt

Eelnõud

 • Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 47 „Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord“ määruse eelnõu ja seletuskirja. Eelnõu puudutab ülesvõtete edastamise muudatusi alates 01.09.2014. Tähtaeg 21.mai.
 • Sotsiaalseadustiku sotsiaalhoolekande eriosa seaduse eelnõu. Tähtaeg 19.mai
 • Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu. Tähtaeg 19.mai
 • Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord“ eelnõu. Tähtaeg 12.mai
 •  „Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 12.mai
 • „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmise määruse eelnõu. Tähtaeg 12.mai
 • Andmekaitse Inspektsiooni juhis seonduvalt isiklike mobiilsete seadmete (nutitelefon, tahvelarvuti) kasutamisega töökeskkonnas
 • Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tähtaeg 23.mai.
 • Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmise eelnõu. Tähtaeg 27.mai
 • 2015. a tervisestatistika statistikatööde ettepanekute kooskõlastamine. Tähtaeg 30.mai.
 • „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmise eelnõu. Tähtaeg 2.juuni.
Print Friendly, PDF & Email